Test Driven Development z użyciem JUnit 5. Część 5

Pierwsze nowe funkcje, które wprowadzimy, to nowy typ lotu — premium — i zasady dotyczące tego typu lotu. Istnieje zasada dodawania pasażera: jeśli pasażer jest VIP-em, należy go dodać do lotu premium; w przeciwnym razie wniosek należy odrzucić. Istnieją również zasady dotyczące usuwania pasażera: w razie potrzeby pasażer może zostać usunięty z lotu.

Chcielibyśmy w większym stopniu wykorzystać działający styl TDD i przeprowadzić więcej refaktoryzacji — tym razem do testów. Jest to zgodne z duchem”reguły trzech, jak stwierdził Don Roberts.

Kiedy robisz coś po raz pierwszy, po prostu to robisz. Za drugim razem, gdy robisz coś podobnego, “skrzywisz się” z powodu duplikacji, ale i tak robisz to samo. Za trzecim razem, gdy robisz coś podobnego, refaktoryzujesz.

A więc trzy “strike’i” i refaktoryzujesz.

Po otrzymaniu wymagania dotyczącego realizacji tego trzeciego typu lotu, pora na pogrupowanie istniejących testów za pomocą adnotacji JUnit 5 @Nested, a następnie zaimplementowanie wymogu lotu premium w podobny sposób. Poniżej znajduje się refaktoryzowana klasa AirportTest przed przejściem do pracy na lot premium.

public class AirportTest {

@DisplayName(“Given there is an economy flight”)

class EconomyFlightTest {

private Flight economyFlight; #1

private Passenger mike; #1

private Passenger james; #1

economyFlight = new EconomyFlight(“1”); #2

mike = new Passenger(“Mike”, false); #2

james = new Passenger(“James”, true); #2

@Nested #3

@DisplayName(“When we have a regular passenger”) #3

class RegularPassenger { #3

“Then you can add and remove him from an economy flight”) #4

public void testEconomyFlightRegularPassenger() {

assertAll( #5

“Verify all conditions for a regular passenger #5

and an economy flight”, #5

() -> assertEquals(“1”, economyFlight.getId()), #5

() -> assertEquals(true, #5

economyFlight.addPassenger(mike)), #5

() -> assertEquals(1, #5

economyFlight.getPassengersList().size()), #5

() -> assertEquals(“Mike”, #5

economyFlight.getPassengersList() #5

.get(0).getName()), #5

() -> assertEquals(true, #5

economyFlight.removePassenger(mike)), #5

() -> assertEquals(0, #5

economyFlight.getPassengersList().size()) #5

@Nested #3

@DisplayName(“When we have a VIP passenger”) #3

class VipPassenger { #3

@DisplayName(“Then you can add him but #4

cannot remove him from an economy flight”) #4

public void testEconomyFlightVipPassenger() {

assertAll(“Verify all conditions for a VIP passenger #5

and an economy flight”, #5

() -> assertEquals(“1”, economyFlight.getId()), #5

() -> assertEquals(true, #5

economyFlight.addPassenger(james)), #5

() -> assertEquals(1, #5

economyFlight.getPassengersList().size()), #5

() -> assertEquals(“James”, #5

economyFlight.getPassengersList().get(0).getName()), #5

() -> assertEquals(false, #5

economyFlight.removePassenger(james)), #5

() -> assertEquals(1, #5

economyFlight.getPassengersList().size()) #5

@DisplayName(“Given there is a business flight”)

class BusinessFlightTest {

private Flight businessFlight; #1

private Passenger mike; #1

private Passenger james; #1

businessFlight = new BusinessFlight(“2”); #2

mike = new Passenger(“Mike”, false); #2

james = new Passenger(“James”, true); #2

@Nested #3

@DisplayName(“When we have a regular passenger”) #3

class RegularPassenger { #3

@DisplayName(“Then you cannot add or remove him #4

from a business flight”) #4

public void testBusinessFlightRegularPassenger() {

assertAll(“Verify all conditions for a regular passenger #5

and a business flight”, #5

() -> assertEquals(false, #5

businessFlight.addPassenger(mike)), #5

() -> assertEquals(0, #5

businessFlight.getPassengersList().size()), #5

() -> assertEquals(false, #5

businessFlight.removePassenger(mike)), #5

() -> assertEquals(0, #5

businessFlight.getPassengersList().size()) #5

@Nested #3

@DisplayName(“When we have a VIP passenger”) #3

class VipPassenger { #3

@DisplayName(“Then you can add him but cannot remove him #4

from a business flight”) #4

public void testBusinessFlightVipPassenger() {

assertAll(“Verify all conditions for a VIP passenger #5

and a business flight”, #5

() -> assertEquals(true, #5

businessFlight.addPassenger(james)), #5

() -> assertEquals(1, #5

businessFlight.getPassengersList().size()), #5

() -> assertEquals(false, #5

businessFlight.removePassenger(james)), #5

() -> assertEquals(1, #5

businessFlight.getPassengersList().size()) #5

W tym listingu:

Originally published at https://www.luxoft-training.pl.

--

--

https://www.luxoft-training.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store