Procrastinarea. Care sunt avantajele ei?

  • Reducem nivelul de stres
  • Eliberam timp pentru lucrurile mai importante
  • Dezvoltam o strategie mai buna de a aborda situatia

Pericolele procrastinarii

  • Genereze haos in relatiile tale cu cei dragi si cu colegii
  • Aiba un impact negativ asupra finantelor tale
  • Iti afecteze stima de sine

Ce este o “Bucla a procrastinarii “?

Carti utile

--

--

--

https://www.luxoft-training.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Luxoft Training

Luxoft Training

https://www.luxoft-training.com/

More from Medium

Why Leaders Speak Last

How the Pandemic enriched 1:1s with Leaders

Agile Partnering:

Everything Is More Complicated Than You Think It Is